Dutch Vertical Vegas

Sint Sebastiaen Den Haag Groenendaal 10, Wassenaar

Regels Vertical Vegas: Afstand: 18 meter Tellende pijlen 60 Blazoen: Recurve, Compound 40 cm 3 spot Overige 60 cm 3 spot Score: X=11, 10, 9, 8, […]